fbpx

Python-ის კურსის მენტორი

5 წელია, რაც მუშაობს Software Development -სა და Software Engineering -ის მიმართულებით. მისი ძირითადი მოვალეობებია: სამუშაო გეგმის შემუშავება, პროგრამული არქიტექტურის შექმნა და დეველოპმენტი.

ამჟამად მუშაობს, Software Development კომპანია Bukovel-ში, Senior Python Developer -ის პოზიციაზე.

უმუშავია, როგორც სახელმწიფო პროექტებზე ასევე სტარტაპ კომპანიებთან.

Python-ის კურსის სილაბუსი

Workshop 1

 • “Python” – ის მიმოხილვა, უპირატესობები და გამოყენების სფეროები.
 • “Python” – ის ინსტალაცია, Code Editor – ის შერჩევა, სამუშაო გარემოს გამართვა.
 • რეკომენდაციები – როგორ მივიღოთ მაქსიმალური შედეგი კურსიდან.
 • პროგრამული აზროვნების მიმოხილვა, პრობლემები (Task – ები), რომლებიც რეალურ პროექტებზე მუშაობის დროს გვხვდება.
 • Input, Output  პროცესები.

პრაქტიკული დავალება: Input, Output პროცესებისა და მათემატიკური ოპერაციების გაერთიანება მარტივი პროგრამის შესაქმნელად.

Workshop 2

მონაცემთა ტიპები, პროგრამული პირობები და ციკლები

 • მონაცემთა სახეობები და მათი განხილვა.
 • ცვლადების გამოცხადება, მნიშვნელობის მინიჭება, და მათზე ოპერაციების განხორციელება.
 • ‘if’ და ‘else’ პირობების  განხილვა.
 • ‘for’ და ‘while’ ციკლების გამოყენება, მათი მნიშვნელობა პროგრამირებაში, როგორ გამოიყენება ისინი რეალურ პროექტებში.
 • ‘for’ და ‘while’ ციკლების დამატებითი ოპერატორები ( ‘continue’, ‘break’, )

პრაქტიკული დავალება: for loop ის გამოყენებით შევქმნათ “Fibonacci” -ს რიცხვების მიმდევრობა.

Workshop 3

ფუნქციები

 • ფუნქციების განხილვა.
 • ფუნქციების როლი, გამოყენებითი მაგალითები რეალურ პროექტებში.
 • ჩაშენებული ფუნქციების განხილვა.
 • ფუნქციების შექმნა.
 • ფუნქციების არგუმენტები.
 • მრავალ არგუმენტიანი ფუნქციები
 • Void ფუნქციებსა და Return ტიპის ფუნქციებს შორის სხვაობა.

პრაქტიკული დავალება: შევქმნათ ფუნქცია, რომელიც დაახარისხებს ლუწ და კენტ რიცხვებს სხვადასხვა მასივებში. პროცენტის გამოსათვლელი ფუნქცია, პალინდრომების საპოვნელი ფუნქცია.

ლექცია 4

ფაილებთან მუშაობა

 • გარე ფაილების წაკითხვა პროგრამიდან.
 • კონტექსტ მენეჯერები
 • პროგრამაში არსებული მონაცემების, .txt და .csv ფაილებში ჩაწერა

პრაქტიკული დავალება: გარე ფაილში მოთავსებული, ინგლისური ტექსტის, წინადადებების პირველი ასოსთვის Uppercase ფუნქციის შექმნა და გრამატიკულად გასწორებული ტექსტის ახალ ფაილში ჩაწერა.

Workshop 5

მონაცემთა ტიპები Advanced ( Dictionary , Tuples) და შესავალი ობიექტზე ორიენტირებულ პროგრამირებაში

 • Dictionary -ის განხილვა, მისი გამოყენება რეალურ პროექტებში.
 • Tuples ანუ კორტეჟები და მათთან მუშაობა.
 • ობიექტის ცნება პითონში
 • კლასის ატრიბუტები და მეთოდები
 • შესავალი კლასებში, რატომ გახდა მათი შექმნა აუცილებელი და რა უპირატესობებს გვაძლევს დანარჩენ მონაცემის ტიპებისგან გასხვავებით.
 • მინიმალური სირთულის კლასის შექმნა და მისი შედარება რეალურ მაგალითებთან.

პრაქტიკული დავალება: პრაქტიკული ქვიზი Dictionary – ზე და კორტეჟებზე

Workshop 6

ობიექტზე ორიენტირებულ პროგრამირება

 • კლასის აგებულება
 • მეთოდები
 • Blueprint – ის შექმნა
 • კლასების ინიციალიზაცია
 • კლასების გამოცხადება
 • მემკვიდრეობის კლასები.
 • პოლიმორფიზმი კლასების მეთოდებში.
 • კომპლექსური კლასების შექმნა

პრაქტიკული დავალება: პრაქტიკული ქვიზი Dictionary – ზე და კორტეჟებზე

Workshop 7

პითონი ვებში | Django მიმოხილვა

 • ვების მუშაობის ზოგადი მიმოხილვა (http / https / requests / session / middleware / cookies / server / dns / domain / hosting )
 • შესავალი Django – ში
 • Django – ს მახასიათებლები
 • Django – ს დადებითი და უარყოფითი მხარეები
 • Django – ს არქიტექტურა ( რა გზას გადის ბრძანება, მომხმარებლის ინტერაქციიდან – შედეგამდე )
 • ინსტატლაცია
 • პროექტის შექმნა

პრაქტიკული დავალება: “Hello World” პროექტის შექმნა, პირველადი მიგრაციების გაკეთება, Superuser -ის შექმნა

Workshop 8

Django for beginners

 • Django -ს MVT არქიტექტურა
 • ფაილების სტრუქტურა და App -ის ცნება Django -ში
 • Django Settings Files
 • Django Urls
 • ბმულების იერარქია
 • დინამიური ბმულები
 • სტატიკური ფაილების მენჯმენტი
 • Django Models
 • მონაცემთა ტიპები და განსხვავებები მათ შორის
 • ჩაშენებული Meta კლასების გამოყენება
 • Model – ის მეთოდები და საკუთრებები
 • Django Models Relations
 • Foreign-key Field
 • Many-to-many Field
 • Django Views
 • Html ფაილების რენდერი, Querying, კონტექსტები
 • ჩვენთის სასურველი, უნიკალური ლოგიკების ინტეგრაცია პროგრამაში
 • Class Based Views და Function Based Views
 • Template Rendering

პრაქტიკული დავალება: ბლოგის ტიპის ვებ-აპლიკაციის შექმნა

Workshop 9

Django ORM | მონაცემთა ბაზები | Admin Panel

 • Django -ს ურთიერთობა მონაცემთა ბაზებთან
 • ჩაშენებული ფაილის ტიპის ბაზა
 • სერვერული ბაზა
 • Django -ს მონაცემთა ბაზიდან კომპლექსური Data -ს ამოღება და მათი რენდერი რეალურ ინტერფეისში
 • Admin Panel -ის გამართვა, მისი პერსონალიზაცია

პრაქტიკული დავალება: ბლოგის ტიპის აპლიკაციისთვის გალერიის შექმნა, ადმინ პანელის პერსნონალიზაცია

Workshop 10

მომხმარებლის ინტერაქცია | Django -ს აპლიკაციის სერვერზე განთავსება.

 • ასინქრონული მოთხოვნები Django -ში
 • ასინქრონული პასუხები Django -ში
 • ფორმების რენდერი, ფორმების პასუხების შენახვა ბაზაში.
 • გადამისამართება
 • Digitalocean, VPS, Droplet – ების მიმოხილვა
 • SSH კავშირი
 • Apache -ს გამოყენება სერვერის არქიტექტურის შესაქმნელად
 • VPS -ის გამართვა Django-ს გარემოში

პრაქტიკული დავალება: ლიდების გენერაციის ტიპის ვებ-აპლიკაციის შექმნა, მისი ჰოსტინგზე განთავსება

Workshop 11

პრაქტიკული ლექცია – ონლაინ სასწავლო პლათფორმის შექმნა 

 • პროექტის სტრუქტურული მიმოხილვა
 • სკოლების სტრუქტურის შექმნა
 • კურსების სტრუქტურის შექმნა
 • რეგისტრაცია | ავტორიზაცია
 • მომხმარებლის მიერ აღებული კურსების ჩვენება პროფილის გვერდზე
 • უფლებები Django- ში | კურსის შიგთავსის ნახვის აკრძალვა არა-რეგისტრირებული მომხმარებლებისთვის
 • აპლიკაციის სერვერზე განთავსება
 • დომეინის მიბმა
 • აპლიკაციის მონიტორინგის გზები

Workshop 12

 • კურსის გავლის შემდეგ, როგორ გავაგრძელოთ Python -ის და Django -ს შესწავლა
 • Python – ვებ დეველოპერის Job Interview კითხვებისთვის მომზადება
 • ალოგორითმების გაუმჯობესება
 • ონლაინ რესურსები
 • ფინალური პროექტი

ტრენერები