fbpx

Linux-ის კურსი

სპიკერი

ნიკა ლუკავა – Senior Linux Administrator

2011-2018 წლებში მუშაობდა Qarva -ში Senior System Administrator -ის პოზიციაზე.
2018 წლიდან დღემდე მუშაობს კომპანია adjara.com -ში Senior System Administrator & Video Streaming Engineer -ის პოზიციაზე.

პროექტები სადაც მიუიღია მონაწილეობა

კურსის შესახებ

თანამედროვე კომპანიები, ორგანიზაციები თუ სახელმწიფო სტრუქტურები ოპერაციულ თუ სხვა დონეებზე, ტექნოლოგიური პროდუქტების მომხმარებლები არიან. შესაბამისად, თითოეულ ინსტიტუციას, განურჩევლად იმისა, რომელი მიმართულებით მოღვაწეობს ის, სჭირდება კვალიფიცირებული სისტემური ადმინისტრატორი. მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინდუსტრია, მსოფლიოს მასშტაბით, მხოლოდ რამდენიმე ათეული წლის ისტორიას ითვლის, ეს არის მიმართულება, რომელიც ტექნოლოგიური განვითარების საფუძველში დევს და რომელიც ანვითარებს როგორც ბიზნესს, ასევე, სოციალურ გარემოს. შესაბამისად, მსოფლიო ბაზრის პარალელურად, ქართულ ბაზარზეც იქმნება კომპანიები, რომლებიც სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციისთვის სისტემის ადმინისტრირების მხარდაჭერის გაწევას ისახავს მიზნად.

 კიბერუსაფრთხოების ზრდასთან ერთად იზრდება მოთხოვნილება კვალიფიცირებულ სისტემურ ადმინისტრატორებზე, უსაფრთხო ოპერაციულ სისტემებზე, კომპიუტერულ ქსელებზე, სერვერებზე და IT ინფრასრტუქტურის შემადგენელ სხვა ნაწილებზე.

 კომპანიები: IBM, Google, Oracle, Facebook, Amazon, DELL, Samsung, Microsoft და კიდევ სხვა, თავიანთ უმეტეს სერვერულ ინფრასტრუქურაში იყენებენ linux -ს, მიუხედავად არქიტექტურისა და მოწყობილობისა ლინუქს შეიძლება წავაწყდეთ არამხოლოდ დატაცენტრებში განთავსებულ სერვერებზე და კომპიუტერებზე, არამედ თვითმფრინავებში, ავტომობილებში, Android ტელრფონებში და სახლის wifi როუტერებში.

კურსის სილაბუსი

ლექცია 1

ლინუქსის შესახებ:

 • რა არის ლინუქსი
 • გამოყენების სფერო
 • დადებითი და უარყოფითი მხარეები

ლინუქსის ინსტალაცია და კონფიგურაცია

 • ვირტუალიზაციის ისტალაცია და კონფიგურაცია
 • დისკების კონფიგურაცია
 • ფაილური სისტემები
 • მომხმარებლების შექმნა

ლექცია 2

ჰოსთების კონფიგურაცია

 • uname
 • hostname
 • ip
 • ifconfig
 • nmtui
 • who
 • whoami

ქსელური კონფიგურაცია

 • ssh
 • telnet
 • scp
 • rsync

ლექცია 3

ქსელური უსაფრთხოება

 • host.allow
 • host.deny
 • firewalld
 • iptables
 • ufw
 • selinux

პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია

 • yum
 • rpm
 • apt
 • dpkg
 • Repository

ლექცია 4

მომხმარებლების და ჯგუფების მენეჯმენტი

 • useradd
 • userdel
 • usemod
 • passwd

საქაღალდეებზე ოპერაციები

 • cd
 • pwd
 • pushd
 • popd
 • dirs
 • mkdir
 • rmdir

ფაილებზე ოპერაციები

 • touch
 • inode
 • ls
 • cp
 • mv
 • rm
 • ln

ლექცია 5

ფაილური შედარებები

 • diff
 • comm
 • md5sum

ფაილების პაკეტირება და კომპრესირება

 • tar
 • gzip

ფაილების შიგთავსის ნახვა

 • cat
 • less
 • head
 • tail

ლექცია 6

ფაილური ატრიბუტები

 • stat
 • wc
 • du
 • touch
 • chown
 • chmod

ფაილების ადგილმდებარეობა

 • find
 • echo
 • whereis

ფაილების შიგთავსთან მუშაობა

 • grep
 • cut
 • sort
 • uniq
 • tee
 • echo
 • seq
 • clear
 • awk

ლექცია 7

დისკები და ფაილური სისტემები

 • fdisk
 • df
 • mount
 • umount
 • mkfs
 • volumes

პროცესები

 • ps
 • uptime
 • top
 • free
 • bwm-ng
 • iostat
 • dstat
 • htop
 • lspci
 • lsusb
 • dmidecode

პროცესების კონტროლი

 • kill
 • pkill
 • nice
 • renice

ლექცია 8

წინასწარ დაგეგმილი ოპერაციები

 • sleep
 • watch
 • crontab
 • while

ჰოსტებთან მუშაობა

 • host
 • whois
 • ping
 • traceroute
 • dig
 • nslookup

ლექცია 9

bash სკრიპტინგი

 • ‘ * ’
 • {1..10}
 • strin
 • srtout
 • strerr
 • loop
 • for
 • echo
 • if
 • while
 • .bashrc
 • variables

ლექცია 10

საბაზისო სერვერების ინსტალაცია

 • DHCP server
 • NFS server
 • NFS client
 • FTP Server
 • Nginx

ტრენერები